Informasjon til ansatte

Det er vedtatt at skolene i Lillehammer skal ta i bruk nettbrett som pedagogisk verktøy i   undervisningen.

Digitale ferdigheter er en viktig forutsetning for videre læring og for aktiv deltakelse i et arbeidsliv og samfunn i stadig endring. Den digitale utviklingen har endret mange av   premissene for lesing, skriving, regning og muntlige uttrykksformer. Derfor er digitale   ferdigheter en naturlig del av grunnlaget for læringsarbeid både i og på tvers av faglige   emner. Dette gir muligheter for nye læringsstrategier, men stiller også økte krav til   dømmekraft. Grunnskolen sitt oppdrag går ut på å forberede elevene til å mestre   samfunnet. Målet med at Lillehammer-skolen tar i bruk iPad i undervisningen, er å øke   elevenes motivasjon og mestring, samt å bedre elevenes kompetanse i de grunnleggende ferdighetene.

Hver elev og lærer disponerer en egen iPad med tilhørende deksel/tastatur. Den skal fungere som skrivebok og lesebok på samme måte som de andre bøkene, og kan tas med hjem.

Mange kommuner i Norge har gjennom flere år brukt iPad i opplæringen og de opplever økt læring i tillegg til at elevene har bedre motivasjon for læringsarbeidet. Gjennom et   pilotprosjekt har vi gjort oss mange av de samme erfaringene selv. Nå håper og tror jeg at   vi kan oppnå det samme i resten av Lillehammerskolen.

Med vennlig hilsen
Skolesjefen

 

Informasjonsskriv:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s